Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31
Knihovna
1 2
3 4 5 6 7
Volby do Evropského parlamentu
8
Volby do Evropského parlamentu
9
10
Odečty stavů elektroměrů
11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  Pondělí   8:00 -  12:00     14:00 - 17:00
  Středa 8:00 -  12:00     14:00 - 17:00
 2. Telefonické podání: pevná linka - 517 365 548
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu starosta@obecorlovice.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Orlovice, Orlovice 112, 682 01 Vyškov.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

Pondělí   8:00 -  12:00     14:00 - 17:00
Středa 8:00 -  12:00     14:00 - 17:00

Telefonické podání: pevná linka - 517 365 548
Poštou na adresu Obecní úřad Orlovice, Orlovice 112, 682 01 Vyškov
Elektronicky na e-mail: starosta@obecorlovice.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: eyga27y
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřad
 • Poštou na adresu Obecní úřad Orlovice, Orlovice 112, 682 01 Vyškov
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Správní poplatky

Položka Sazba
přihlášení k TP                                                        50,00 Kč
výpis z rejstříku trestů                                                      100,00 Kč
úplný výpis listu vlastnictví        100,00 Kč, další započatá stránka 50,00 Kč
výpis ze živnostenského rejstříku        100,00 Kč, další započatá stránka 50,00 Kč
výpis z registru řidičů        100,00 Kč, další započatá stránka 50,00 Kč
výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů        100,00 Kč, další započatá stránka 50,00 Kč
ověření podpisu                                                       50,00 Kč
ověření listiny- 1 strana                                                       30,00 Kč

Poplatky dle obecní vyhlášky

Položka                  Sazba
Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci /rok                                                       5,00 Kč/kg
Komunální odpad - minimální základ dílčího poplatku je 10 kg/měsíc                                              600,-Kč/rok
Poplatek za jednoho psa                                                         100,00 Kč
Poplatek za druhého a každého dalšího psa téhož majitele                                                      200,00 Kč
Poplatek za užívání veřejných prostor                                         rozpis dle vyhlášky
Poplatek za vyhlášení                                                        20,00 Kč

Sazby za poskytování informací a služeb

Položka

 Sazba

traktor (včetně pracovníka) 1Mh

600,00 Kč

kopírování (černobíle)- 1. stránka

6,00 Kč

kopírování (černobíle)- oboustranně

12,00 Kč

kopírování (barevně)- 1. stránka                                                                                                                                                                                                                       10,00 Kč
kopírování (barevně)- oboustranně

20,00 Kč

paušál provozních nákladů (materiál, energie)

15,00 Kč

zapůjčení výsuvného žebříku/ den

                                                                                                                                                                                                                    120,00 Kč

zapůjčení křovinořezu (včetně pracovníka)/ hodina

300,00 Kč

sečení trávy (včetně pracovníka)/ hodina

300,00 Kč

ostatní náklady

dle domluvy

Formuláře

Výroční zpráva o poskytování informací