Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3
Košt ovocných pálenek
4
5 6 7 8 9
Divadelní představení "Manželský čtyřúhelník na horách"
10 11
12 13
Svoz BIO-odpadu
14 15 16
Valná hromada TJ Sokol Orlovice z.s.
17
Výroční členská schůze - ZO ČZS Orlovice
18
19
Platba poplatků za psy
20
Platba poplatků za psy
21
Platba poplatků za psy
22
Platba poplatků za psy
23
Platba poplatků za psy
24
Maškarní ples pro děti a dospělé
Platba poplatků za psy
25
Platba poplatků za psy
26
Platba poplatků za psy
27
Platba poplatků za psy
28
Platba poplatků za psy
29
Platba poplatků za psy
1 2 3
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  Pondělí   8:00 -  12:00     14:00 - 17:00
  Středa 8:00 -  12:00     14:00 - 17:00
 2. Telefonické podání: pevná linka - 517 365 548
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu starosta@obecorlovice.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Orlovice, Orlovice 112, 682 01 Vyškov.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

Pondělí   8:00 -  12:00     14:00 - 17:00
Středa 8:00 -  12:00     14:00 - 17:00

Telefonické podání: pevná linka - 517 365 548
Poštou na adresu Obecní úřad Orlovice, Orlovice 112, 682 01 Vyškov
Elektronicky na e-mail: starosta@obecorlovice.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: eyga27y
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřad
 • Poštou na adresu Obecní úřad Orlovice, Orlovice 112, 682 01 Vyškov
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Správní poplatky

Položka Sazba
přihlášení k TP                                                        50,00 Kč
výpis z rejstříku trestů                                                      100,00 Kč
úplný výpis listu vlastnictví        100,00 Kč, další započatá stránka 50,00 Kč
výpis ze živnostenského rejstříku        100,00 Kč, další započatá stránka 50,00 Kč
výpis z registru řidičů        100,00 Kč, další započatá stránka 50,00 Kč
výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů        100,00 Kč, další započatá stránka 50,00 Kč
ověření podpisu                                                       50,00 Kč
ověření listiny- 1 strana                                                       30,00 Kč

Poplatky dle obecní vyhlášky

Položka                  Sazba
Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci /rok                                                       5,00 Kč/kg
Komunální odpad - minimální základ dílčího poplatku je 10 kg/měsíc                                              600,-Kč/rok
Poplatek za jednoho psa                                                         100,00 Kč
Poplatek za druhého a každého dalšího psa téhož majitele                                                      200,00 Kč
Poplatek za užívání veřejných prostor                                         rozpis dle vyhlášky
Poplatek za vyhlášení                                                        20,00 Kč

Sazby za poskytování informací a služeb

Položka

 Sazba

traktor (včetně pracovníka) 1Mh

600,00 Kč

kopírování (černobíle)- 1. stránka

6,00 Kč

kopírování (černobíle)- oboustranně

12,00 Kč

kopírování (barevně)- 1. stránka                                                                                                                                                                                                                       10,00 Kč
kopírování (barevně)- oboustranně

20,00 Kč

paušál provozních nákladů (materiál, energie)

15,00 Kč

zapůjčení výsuvného žebříku/ den

                                                                                                                                                                                                                    120,00 Kč

zapůjčení křovinořezu (včetně pracovníka)/ hodina

300,00 Kč

sečení trávy (včetně pracovníka)/ hodina

300,00 Kč

ostatní náklady

dle domluvy

Formuláře

Výroční zpráva o poskytování informací